Provoz školy:  6.30 – 16.15Co nabízíme

Základní filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem vstřícné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti, vytvářet pocit pohody a bezpečí.
Naše mateřská škola je zaměřena na estetickou environmentální výchovu.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu založeném na tematickém plánování.

Program nese název

"POJĎTE SI S NÁMI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT "

Uvědomujeme si, že vstupem do MŠ dítě překračuje hranice své rodiny a činí první krůček do společnosti. Děti se nacházejí v období, ve kterém se vytvářejí především prosociální postoje a vlastnosti. Druhé děti v tom hrají rozhodující roli.
Proto si přejeme, aby si děti u nás  našly svoje kamarády, zažívaly s nimi společnou legraci a položily základy  přátelství. Nesmírně důležité je, aby se učily dohodnout se a spolupracovat, poznávaly soucit, empatii, vcítění do vrstevníka.
Chceme, aby se prostředí mateřské školy  pozitivním způsobem podílelo na rozvoji a sebepojetí osobnosti každého dítěte.
S tím souvisí potřeba poskytovat dětem dostatek podnětů ke hře i k učení.
Chceme, aby se děti v naší MŠ cítily bezpečně.
Snahou učitelek je, aby spolupráce učitelka - dítě byla založena na vzájemné důvěře.

  Jsme přesvědčení, že jí můžeme dosáhnout jedině tenkrát, když dítě dostává jasné a srozumitelné informace, dobře ví, jaké má stanoveny hranice, co smí a co nesmí.

V souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání jsme stanovili hlavní témata vzdělávání, která jsou koncipována dlouhodobě.
Jde v podstatě o pět obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vzdělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z naší mateřské školy na základě svých možností.

  POZNÁVÁM SÁM SEBE (identita)

činnosti spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, se kterými se dítě setkává nebo může setkávat v budoucnu, seznamování s tělem, rozlišování pohlaví, poznávání části těla a jeho funkcí

  KDE A S KÝM ŽIJI (společenství)

Činnosti události a děje spojené s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společnosti ve které dítě žije (svátky,rodina,kamarádi,), pěstování tolerance k jakékoliv odlišnosti

  CO SE DĚJE KOLEM NÁS (aktivita)

Činnosti aktivity ovlivňující životní prostředí i komunitu, ve které dítě žije (experimenty, poznávání a objevování, aktivní tvořivost, vstřícnost)

  NAŠE PLANETA ZEMĚ (souvislosti)

Činnosti události spojené s přírodou a společenskými jevy, jak věci ovlivňují svět

  CO POMÁHÁ, CO ŠKODÍ (zdravý životní styl)

Činnosti směřující ke zdravým životním návykům ( strava, pohyb, odpočinek, duševní hygiena)

 • Zásady ochrany osobních údajů dětí, zákonných zástupců a dalších osob.